Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos verslo klientams

Galioja nuo 2024 Sausio 1 VERTIMAS SKIRTAS TIK INFORMACINIAIS TIKSLAIS

Šios sąlygos reglamentuoja mokėjimo ir kitas susijusias paslaugas, kurias UAB „ArcaPay“ teikia savo verslo klientams (juridiniams asmenims).

1. Sąvokos

Šiose “ArcaPay” mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose vartojamos sąvokos turi tokią reikšmę:

1.1. Paskyra vartotojo paskyra, reikalinga prieigai, autentifikavimui ir „ArcaPay“ paslaugų patvirtinimui;
1.2. ArcaPay reiškia ArcaPay UAB, juridinio asmens kodas 305689591, registracijos adresas Konstitucijos pr. 21B, LT-09319 Vilnius, Lietuvos Respublika, el. pašto adresas: [email protected], tel. Nr. +370 662 33 684. ArcaPay turi Lietuvos banko 2021 m. balandžio 1 d. išduotą mokėjimo įstaigos licenciją Nr. LB002070, ir yra prižiūrima Lietuvos banko, juridinio asmens kodas 188607684, adresas Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius, Lietuvos Respublika, el. pašto adresas: [email protected], tel. Nr. +370 800 50 500, www.lb.lt;
1.3. Mokėjimo operacijų paketas kelios Mokėjimo operacijos, kurias Klientas inicijuoja tuo pačiu metu;
1.4. Darbo diena tai diena, kurią mokėtojo ir gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjai ir partneriai (dalyvaujantys tvarkant operaciją) dirba;
1.5. Autentifikavimas ArcaPay atliekama kliento tapatybės nustatymo (t.y. kliento identifikavimo) procedūra, įskaitant personalizuotų saugumo priemonių naudojimą;
1.6. Klientas juridinis asmuo, kuris yra siekia naudotis ar naudojasi ArcaPay Paslaugomis ir išreiškė sutikimą su ArcaPay paslaugų teikimo Sąlygomis;
1.7. Valiutos šventė tai šventinės dienos, kurios metu negalima atsiskaityti už sandorius pasirinkta valiuta;
1.8. Pagrindinė Sutartis mokėjimo paslaugų sutartis, kuria reglamentuojamas būsimas atskirų ir nuoseklių mokėjimo operacijų vykdymas ir kurioje gali būti numatyta pareiga ir sąlygos atidaryti mokėjimo sąskaitą, kaip apibrėžta PSD II direktyvoje.
1.9. Duomenų valdytojas asmuo, kuris vienas ar veikdamas kartu su kitais asmenimis nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir būdus. Šiame dokumente aprašytam duomenų tvarkymui, duomenų valdytojas yra ArcaPay;
1.10. Išankstinis valiutos keitimo sandoris reiškia susitarimą pirkti arba parduoti valiutą sutartą dieną ateityje iš anksto nustatytu kursu;
1.11. OUR mokėjimo pervedimas mokėjimo pervedimo tipas, kai Klientas moka ArcaPay nustatytus įkainius ir mokesčius, taip pat bet kurių su Mokėjimo operacija susijusių finansų įstaigų mokesčius mokėjimo pavedimui atlikti;
1.12. Gavėjas juridinis arba fizinis asmuo, kuris yra Mokėjimo operacijos lėšų gavėjas;
1.13. Mokėjimo paslaugų teikėjas siuntėjui arba gavėjui mokėjimo paslaugas teikianti mokėjimo įstaiga (bankas, mokėjimo įstaiga, kt.);
1.14. Mokėjimo operacija Kliento inicijuotas ir ArcaPay atliekams lėšų pervedimas Gavėjui;
1.15. Asmens duomenys bet kokią informacija, pagal kurią, tiesiogiai arba netiesiogiai, galima nustatyti fizinio asmens tapatybę;
1.16. Susijusios lėšos lėšos, gautos iš Kliento, Mokėjimo operacijai įvykdyti;
1.17. Paslaugos ArcaPay Klientui teikiamos paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, Mokėjimo operacijas, valiutos keitimo operacijas, išankstinius valiutų keitimo sandorius, kurių teikimo sąlygas nustato šios Sąlygos;
1.18. Sąlygos reiškia šias ArcaPay mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas su visais jų pakeitimais ir papildymais;
1.19. Naudotojas fizinis asmuo, kuriam Klientas suteikė prieigą prie Kliento paskyros;
1.20. Interneto svetainė ArcaPay interneto svetainė https://www.arcapay.com.
1.21. Maržos užstatas reiškia pradinę pinigų sumą, kurią klientas suteikia norėdamas aktyvuoti ir apsaugoti valiutų keitimo sandorio į priekį (FX forward contract) vykdymą.

 

2. Registracija

2.1. Siekdamas naudotis ArcaPay paslaugomis, Klientas turi užsiregistruoti Arcapay Interneto svetainėje ir susikurti Paskyrą. Registracijos metu, Klientas turės išreikšti sutikimą su šiomis Sąlygomis ir Privatumo politika, kurios taip pat yra skelbiamos Interneto svetainėje.

2.2. Šios Taisyklės ir sąlygos sudaro pagrindinę sutartį, kaip apibrėžta PSD II direktyvoje.

2.3. ArcaPay pasilieka teisę atsisakyti registruoti Klientą. ArcaPay neprivalo atskleisti tokio atsisakymo priežasčių. Bet kokiu atveju, tokio atsisakymo ArcaPay negali grįsti diskriminuojančiomis priežastimis.

2.4. Kliento paskyrą Interneto svetainėje gali sukurti tik Kliento įgaliotas atstovas. Šių Sąlygų taikymo tikslu, asmuo laikomas įgaliotu Kliento atstovu, jei jis veikia veikdamas pagal teisės aktų suteiktus įgaliojimus, Kliento steigimo dokumentus arba tinkamai patvirtintus įgaliojimus ar kitus dokumentus, pagrindžiančius atstovavimo teises.

2.5. Klientas gali išreikšti sutikimą su šiomis Sąlygomis (i) pasirašydamas raštu arba (ii) pasirašydamas elektroniniu būdu, pasinaudodamas tinkamomis autentifikavimo priemonėmis ir vykdant ArcaPay interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje programėlėje pateikiamas instrukcijas. Šių sąlygų priėmimas elektroniniu būdu, naudojant tokias autentifikavimo priemones, turi tokią pat teisinę galią, kaip ir Kliento parašas rašytiniame dokumente, o Kliento sutartys sudarytos su ArcaPay naudojant tokias autentifikavimo priemones, laikomos turinčiomis tokią pačią teisinę galią kaip ir rašytinės sutartys, sudarytos tarp Kliento ir ArcaPay.

2.6. Sutikdamas su šiomis Sąlygomis, Klientas be kita ko, patvirtina, kad jis yra tinkamai įregistruotas ir teisėtai veikia pagal jo steigimo jurisdikcijos įstatymus bei gali prisiimti šiose Sąlygose nurodytus įsipareigojimus.

2.7. Klientas įsipareigoja pateikti visą informaciją ir dokumentus, kurių ArcaPay, vykdydamas teisės aktų ir vidaus tvarkų reikalavimus, gali pareikalauti. Siekiant atitikti taikomų teisės aktų reikalavimus, ArcaPay turi teisę naudotis trečiųjų šalių paslaugomis, tikrinti, kaupti ir saugoti viešai prieinamą informaciją apie Klientą bei bet kurį su Klientu susijusį asmenį.

2.8. Klientas yra atsakingas už visos bet kuriuo metu ArcaPay pateiktos informacijos tikslumą ir pilnumą. Klientas privalo nedelsdamas atnaujinti savo kontaktinę informaciją bei įsipareigoja nedelsdamas, kai tik sužino apie bet kokius jo pateiktos informacijos neatitikimus, pranešti ArcaPay.

2.9. ArcaPay gali atsisakyti sukurti kelias skirtingas paskyras tam pačiam Klientui ir pasilieka teisę skirtingas vieno Kliento paskyras uždaryti ar sujungti.

2.10. Siekiant suteikti Klientams paslaugas bei įvertinti riziką, ArcaPay atlieka paieškas išoriniuose tapatybės patvirtinimo šaltiniuose bei naudoja rizikos vertinimo (balų priskyrimo) metodus. Šio proceso rezultatai yra saugomi ir gali būti naudojami ArcaPay grupės įmonėms, kurių sąrašas skelbiamas Interneto svetainėje, siekiant teikti panašaus pobūdžio paslaugas Klientui. Siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ar kitiems finansiniams nusikaltimams, informacija gali būti perduota valstybinėms, teisėsaugos ar ikiteisminio tyrimo įstaigoms. Jeigu tai reikalinga, įgyvendinant sukčiavimo prevenciją tokia informacija taip pat gali būti atskleista kitoms organizacijoms. Toks Asmens duomenų tvarkymas atliekamas ArcaPay kaip Asmens duomenų Valdytojo.

2.11. Klientas privalo nedelsdamas informuoti ArcaPay apie bet kokį Kliento duomenų ar aplinkybių pasikeitimą, lyginant su duomenimis pateiktais registracijos metu ar aplinkybėmis, nurodytomis Kliento anksčiau ArcaPay pateiktuose dokumentuose (pvz., pasikeitus Kliento buveinės adresui, kitiems kontaktiniams duomenims, informacijai apie Kliento atstovus ir Naudotojus). ArcaPay prašymu Klientas privalo pateikti ArcaPay dokumentus, patvirtinančius tokių duomenų ar aplinkybių pasikeitimą. ArcaPay neatsako už Kliento nuostolius, atsiradusius dėl Kliento kaltės tinkamai neįvykdžius šiame punkte nustatytų įsipareigojimų.

 

3. Naudotojai

3.1. Klientas turi teisę nustatyti papildomą Naudotoją (-us), tai yra, prie Kliento Paskyros suteikti prieigą tretiesiems asmenims. Kiekvienam tokiam trečiajam asmeniui gali būti suteikti skirtingi įgaliojimai (teisės), pavyzdžiui:

3.1.1. Administratoriaus teisės – suteikiant Naudotojui pilną prieigą prie visų Klientui prieinamų paslaugų ir funkcijų;

3.1.2. Veiklos teisės – suteikiant Naudotojui galimybę naudotis visomis Klientui prieinamomis paslaugomis, išskyrus šias: Naudotojui nebus leidžiama tvarkyti esamų ar pridėti naujo (-ų) Naudotojo (-ų), atnaujinti su Klientu susijusios informacijos;

3.1.3. Stebėsenos teisės – tokiam Naudotojui suteikiama galimybė peržiūrėti sandorių istoriją Portale, patikrinti valiutų kursus, bet ne inicijuoti mokėjimo operacijų.

3.2. Užsiregistravus įgaliotajam atstovui, veikiančiam Kliento vardu, automatiškai sukuriamas Naudotojas jo vardu su administratoriaus teisėmis.

3.3. Sukurdamas Naudotoją, Klientas patvirtina, kad toks Naudotojas turi reikiamus įgaliojimus naudotis ArcaPay paslaugomis ir gali turėti prieigą prie visos su Klientu susijusios informacijos.

3.4. Naudodamasis Kliento paskyra ir (arba) naudodamasis Paslaugomis, Naudotojas patvirtina, kad susipažino su šiomis Sąlygomis ir ArcaPay Privatumo politika, skelbiama Interneto svetainėje, ir sutinka su šiuose dokumentuose nustatytomis sąlygomis. Naudodamasis Paslaugomis, Naudotojas taip pat patvirtina, kad turi reikiamą teisnumą ir įgaliojimus veikti Kliento vardu.

3.5. Klientas prisiima visą riziką, susijusią su kiekvieno Naudotojo sukūrimu, taip pat su tokio Naudojo veiksmais ar neveikimu. ArcaPay jokiu būdu nėra atsakinga už tokio Naudotojo veiksmus ar neveikimą ir (ar) nuostolius, kuriuos patyrė Klientas dėl Naudotojo veiksmų ar neveikimo.

3.6. Po keitimo, kai Naudotojas netenka atstovavimo teisių ir pan., Klientas (Kliento įgaliotas atstovas, turintis teisės aktuose, nustatytu būdu, pagal šių Sąlygų 2.4 punkto reikalavimus) turi nedelsdamas informuoti ArcaPay, pateikdamas pranešimą el. paštu [email protected]. Pranešimui taip pat turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys faktinių aplinkybių pasikeitimą (pvz., atnaujintas išplėstinis įrašas iš juridinio asmens registro ir kt.).

3.7. Be atskiro pranešimo ArcaPay turi teisę apriboti Naudotojo (įskaitant Naudotoją, turintį administratoriaus teises) prieigą prie Kliento paskyros atvejais, kai ArcaPay, naudodamasi viešosiomis ar kitomis prieinamomis šaltiniais, gauna informaciją, kad Naudotojas yra netekęs įgaliojimų, nurodytų 2.3 punkte šių Sąlygų ir nuostatų.

 

4. Mokėjimai

4.1. Visos Mokėjimo operacijos gali būti inicijuojamos tik per Kliento Paskyrą Svetainėje ir pateikiant operacijai reikalingus duomenis.

4.2. Klientas sutinka, kad Mokėjimo operacijos vykdymas būtų patvirtintas naudojant ArcaPay priimtinas identifikavimo priemones (pvz., slaptažodžius, 2FA ar kitus asmeninius saugumo duomenis).

4.3. ArcaPay atsako už Mokėjimo operacijos įvykdymą pagal Kliento nurodytus 4.1 punkte nurodytus Mokėjimo operacijos duomenis. Jei Klientas nurodo neteisingą unikalų identifikatorių arba kitus neteisingus Mokėjimo operacijos duomenis, ArcaPay" neatsako už Mokėjimo operacijos neįvykdymą, netinkamą ar pavėluotą įvykdymą. Nepaisant to, "ArcaPay" bendradarbiauja su Klientu ir padeda Klientui (tiek, kiek to reikalauja galiojantys teisės aktai) susigrąžinti lėšas, susijusias su atitinkama (-omis) Mokėjimo operacija (-omis).

4.4. Klientas gali įvesti vienkartinės Mokėjimo operacijos duomenis ar Mokėjimo operacijų paketo duomenis.

4.5. Mokėjimo nurodymas laikomas pateiktu ir neatšaukiamu po to, kai Klientas pateikia ir patvirtina Mokėjimo operacijos duomenis. Dėl bet kokios priežasties atšaukus ar sustabdžius Mokėjimo operaciją, Klientas gali netekti lėšų atšaukimo mokesčiui padengti pagal 6.2 punktą.

4.6. Mokėjimo nurodymas laikomas gautu jo gavimo dieną, jei Mokėjimo nurodymas gautas iki 15:30 Vidurio Europos laiku (CET). Jei Mokėjimo nurodymas buvo gautas po 15:30 Vidurio Europos laiku, laikoma, kad Mokėjimo nurodymas buvo gautas pirmąją darbo dieną po Mokėjimo nurodymo pateikimo ArcaPay dienos.

4.7. Užpildžius ir patvirtinus Mokėjimo operacijos (-ų) duomenis ir juos patvirtinus, Klientui Svetainėje ir el. paštu bus pateiktos Mokėjimo operacijos finansavimo instrukcijos dėl Mokėjimo operacijai reikalingų lėšų įmokėjimo. Tai nereiškia, kad ArcaPay sutinka atlikti Mokėjimo operaciją, tai tik patvirtinimas, kad gautas prašymas atlikti Mokėjimą.

4.8. Klientas įsipareigoja per 1 valandą po Mokėjimo operacijos užsakymo inicijuoti lėšų pervedimą į ArcaPay nurodymuose, susijusiuose su konkrečiu Mokėjimu ar Mokėjimų partija, nurodytą sąskaitą. Lėšos turi būti pervedamos iš Kliento vardu atidarytos mokėjimo sąskaitos.

4.9. ArcaPay nenutrauks Kliento Mokėjimo operacijos, kurios nėra finansuotos per nurodytą laiko tarpą, tačiau vėlavimas finansuojant atitinkamą Mokėjimo operaciją taip pat gali sukelti vėlavimą jos vykdyme.

4.10. Klientas įsipareigoja pranešti ArcaPay apie bet kokias aplinkybes, dėl kurių gali vėluoti lėšų pervedimas, išsiųsdamas raštišką pranešimą adresu [email protected] arba naudodamasis kitais ArcaPay interneto svetainėje nurodytais ryšių kanalais.

4.11. ArcaPay turi teisę prašyti Kliento pateikti su Mokėjimo operacija susijusios informacijos ir dokumentų (sąskaitų faktūrų, informacijos apie Mokėjimo operacijos tikslą, lėšų šaltinį ir kt). Klientui nepateikus prašomos informacijos ar dokumentų, pateikus neišsamią ar neteisingą informaciją, ArcaPay gali neturėti galimybės Mokėjimo operacijos įvykdyti nustatytais terminais arba turi teisę atsisakyti ją vykdyti.

4.12. ArcaPay turi teisę prašyti Kliento pateikti su Mokėjimo operacija susijusios informacijos ir dokumentų (sąskaitų faktūrų, informacijos apie Mokėjimo operacijos tikslą, lėšų šaltinį ir kt). Klientui nepateikus prašomos informacijos ar dokumentų, pateikus neišsamią ar neteisingą informaciją, ArcaPay gali neturėti galimybės Mokėjimo operacijos įvykdyti nustatytais terminais arba turi teisę atsisakyti ją vykdyti.

4.13. ArcaPay gali sustabdyti ar atsisakyti vykdyti Mokėjimo operaciją:

4.13.1. ArcaPay, gavusi papildomą Kliento prašymą, negali gauti pakankamų dokumentų (ArcaPay nuomone), susijusių su Mokėjimo operacija (-omis);

4.13.2. ArcaPay gauna lėšas, skirtas atitinkamai Mokėjimo operacijai finansuoti, iš ne Kliento vardu atidarytos mokėjimo sąskaitos;

4.13.3. iš Kliento gautos lėšos atitinkamai Mokėjimo operacijai finansuoti yra nepakankamos (suma yra mažesnė nei nurodyta Kliento nurodymuose);

4.13.4. ArcaPay turi pagrindo manyti, kad Mokėjimo operacija yra neteisinga, neautorizuota, suklastota ar kitaip apgaulinga;

4.13.5. sandoris yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su asmeniu, kuriam taikomos finansinės sankcijos;

4.13.6. Klientas nepateikia arba pateikia neteisingą ar neišsamią informaciją (ArcaPay nuomone);

4.13.7. jei mūsų / mūsų partnerio sistema veikia netinkamai ir pateikia klaidingą konvertavimo kursą;

4.13.8. kiti galiojančiuose teisės aktuose numatyti įvykiai.

4.14. Neįvykdytos (-ų) Mokėjimo operacijos (-ų) lėšos, kaip nustatyta šių Sąlygų 4.8. punkte, grąžinamos į Kliento vardu atidarytą mokėjimo sąskaitą, iš kurios Klientas atliko lėšų pervedimą atitinkamai (-oms) Mokėjimo operacijai (-oms) įvykdyti.

4.15. ArcaPay siekia (tačiau negali užtikrinti), kad kartu su Mokėjimo operacija Gavėjui pateikiama išsami informacija apie Klientą:

4.15.1. Kliento vardu atliekant Mokėjimo operaciją; arba

4.15.2. Nurodant Klientą kaip Mokėtoją; arba

4.15.3. Pateikiant informaciją apie Klientą Mokėjimo operacijos detalėse (paskirtis).

4.16. Šalių, į kurias ArcaPay gali atlikti Mokėjimo nurodymus, sąrašas prieinamas Interneto svetainėje, šioje nuorodoje: https://www.arcapay.com/geographical-coverage. ArcaPay neprivalo atlikti Mokėjimo nurodymų į bet kurią kitą šalį, kuri nėra nurodyta šiame sąraše.

4.17. ArcaPay suteikia galimybę atlikti Mokėjimo operacijas skirtingomis valiutomis, kurios skelbiamos ArcaPay Interneto svetainėje. Tokiu būdu ArcaPay taip pat teikia valiutos keitimo paslaugą. Valiutos keitimo kursas Klientui nurodomas pildant Mokėjimo nurodymo duomenis.

4.18. Teikdamas paslaugas Klientui, ArcaPay gali pasitelkti kitus paslaugų teikėjus. Šie paslaugų teikėjai gali būti pasitelkiami skirtinguose Mokėjimo operacijos vykdymo etapuose, įskaitant lėšų surinkimą, valiutos konvertavimą, išankstinius valiutos keitimo sandorius ir lėšų grąžinimą.

4.19. PASTABA. Jei Mokėjimo nurodymas yra pateikiamas JAV doleriais, ArcaPay gali užtikrinti tik tai, kad į Gavėjo mokėjimo sąskaitą pervestų lėšų suma bus lygi sumai, kurią Klientas nurodė Mokėjimo nurodyme, tik tuo atveju, kai yra pasirenkamas OUR mokėjimo pervedimas. Kitais atvejais dėl tarpininkų ir (arba) Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo atliktų atskaitymų faktinė į Gavėjo mokėjimo sąskaitą pervesta suma gali būti mažesnė nei nurodyta Mokėjimo operacijos (-jų) nurodymuose.

 

5. Atlikimo laikas

5.1. Klientui turi būti žinoma, kad mokėjimo paslaugų teikėjai nustato elektroninių Mokėjimo nurodymų priėmimo ir vykdymo terminus. ArcaPay neatsako už Mokėjimo operacijos pavėluotą atlikimą ar neįvykdymą, jeigu tai sąlygojo pavėluotas lėšų papildymas ar Mokėjimo nurodymo pateikimas.

5.2. Tuo atveju, jei ArcaPay negauna Kliento lėšų papildymo iki 15:30 Centrinės Europos Laiku (CET) Mokėjimo nurodymo pateikimo dieną, maksimalus Mokėjimo operacijos įvykdymo terminas skaičiuojamas nuo sekančios Darbo dienos (pagal sąlygas nustatytas 5.4 punkte).

5.3. Jei kuri nors Mokėjimo operacijos dalis patenka į dieną, kuri nėra Darbo diena, galutinis Mokėjimo operacijos įvykdymas bus atidėtas iki pirmosios Darbo dienos.

5.4. Maksimalus Mokėjimo operacijos įvykdymo terminas bus:

5.4.1. Viena (1) Darbo diena sekanti po dienos, kada buvo gautas lėšų papildymas konkrečiai Mokėjimo operacijai atlikti, tuo atveju jei Mokėjimo operacija atliekama Europos Ekonominėje Erdvėje;

5.4.2. Dvi (2) Darbo dienos sekančios po dienos, kada buvo gautas lėšų papildymas konkrečiai Mokėjimo operacijai atlikti, tuo atveju jei Mokėjimo operacija atliekama už Europos Ekonominės Erdvės ribų.

 

6. Atšaukimas / Lėšų grąžinimas / Grąžintos Mokėjimo operacijos

6.1. Klientas gali bet kuriuo metu iki neatšaukiamumo momento, nurodyto šių Sąlygų 4.5 punkte atšaukti sutikimą vykdyti Mokėjimo nurodymą. Pasibaigus Sąlygų 4.5 punkte nurodytam neatšaukiamumo momentui, Mokėjimo nurodymas gali būti atšauktas tik Klientui ir ArcaPay susitarus, Klientas gali pasinaudoti šia teise pateikdamas raštišką prašymą el. pašto adresu [email protected]. Mokėjimo nurodymo atšaukimo prašymas turi būti išsiųstas iš kontaktinio Kliento el. pašto adreso, susieto su Kliento paskyra.

6.2. Klientui pasinaudojus teise atšaukti Mokėjimo nurodymą po to, kai Klientas patvirtino Mokėjimo operacijos duomenis, ArcaPay grąžins Kliento atšauktų Mokėjimo operacijų lėšas. ArcaPay gali taikyti atšaukimo mokestį, kuris padengtų ArcaPay nuostolius, atsiradusius dėl Mokėjimo operacijos atšaukimo (įskaitant korespondentinių įstaigų taikomus mokesčius) ir valiutos keitimo kurso pokyčio.

6.3. Jei Mokėjimo operaciją grąžina bet kuris tarpininkas ar Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas, Klientui gali būti suteikiamos šios galimybės:

6.3.1. Jeigu Mokėjimo operacija buvo atmesta dėl netikslios ar nepakankamos Mokėjimo operacijos informacijos – patikslinti ir pakartotinai inicijuoti Mokėjimo operaciją. ArcaPay neprisiima atsakomybės už korespondentinių įstaigų taikomus mokesčius, kuriuos tokiu atveju turės padengti Klientas; arba

6.3.2. Jeigu yra galimybė, atgauti lėšas valiuta, kuria Mokėjimo operaciją būtų gavęs Gavėjas; arba

6.3.3. Atgauti lėšas valiuta, kuria Klientas atliko lėšų papildymą konkrečiai Mokėjimo operacijai atlikti.
ArcaPay negarantuoja, kad Klientas visais atvejais turės galimybę atgauti lėšas Kliento pageidaujama valiuta, nurodyta šių Sąlygų 6.3.2. ir 6.3.3. punktuose.

6.4. Tuo atveju, jei Mokėjimo operacija buvo neįvykdyta dėl Kliento kaltės (pavyzdžiui, pateikiant neteisingą ar nepakankamą informaciją susijusią su Mokėjimo operacija) ir Klientas pasirenka šių Sąlygų 6.3.2 arba 6.3.3 papunkčiuose nurodytą alternatyvą, su Mokėjimo operacijos vykdymu susijusios išlaidos yra išskaičiuojamos iš grąžinamos išmokos sumos.

6.5. Tuo atveju, jei Klientas pasirenka alternatyvą nurodytą šių Sąlygų 6.3.3 papunktyje, papildomai Klientas prisiima valiutos kurso pokyčio, atsiradusio po atitinkamo Mokėjimo nurodymo pateikimo, riziką.

6.6. Tuo atveju, jeigu Klientas perveda didesnę lėšų sumą, nei reikalinga konkrečiai Mokėjimo operacijai atlikti, ArcaPay grąžina perviršį į Kliento mokėjimo sąskaitą, iš kurios buvo gautas lėšų papildymas. ArcaPay taikys 1 (vieno) EUR mokestį tokiam lėšų grąžinimui atlikti.

 

7. Išankstinis valiutos keitimo sandoris

7.1. ArcaPay Klientui siūlo Išankstinius valiutos keitimo sandorius tik tuo atveju, jei:

(a) Klientas nėra finansų įstaiga;

(b) valiutos yra įskaitomos visa suma (t.y. išankstinė sutartis);

(c) sutartis yra susijusi su Kliento verslo įplaukomis ir išlaidomis užsienio valiuta (t.y. sandoris nėra spekuliacinio pobūdžio irateikiama sąskaita faktūra ar pasirašyta sutartis).

7.2. Išankstinis valiutos keitimo sandoris gali būti užregistruotas ne ilgiau kaip 12 mėnesių terminui nuo sandorio pradžios.

7.3. ArcaPay reikalauja pradinės garantinės įmokos, kurios vertė yra lygi 5%Išankstinio valiutos keitimo sandorio vertei. Kliento garantinė įmoka yra saugoma ArcaPay iki sandorio termino pabaigos arba sandorio nutraukimo. Suėjus Išankstinio valiutos keitimo sandorio terminui, garantinės įmokos suma yra minusuojama iš likusios mokėtinos sumos.

7.4. Atviros Kliento pozicijos bus vertinamos pagal rinkos vertę. Jei Kliento pradinės garantinės įmokos suma su rinkos vertės koregavimu bus mažesnė nei 0,5 % nominaliosios sutarties sumos, Klientas turės per 1 darbo dieną sumokėti papildomą garantinę įmoką, kad bendras garantinės įmokos koeficientas būtų 3 %. Jei per reikalaujamą laikotarpį lėšos nebus pervestos, pozicija bus automatiškai uždaryta. Klientas prisiima atsakomybę už visus ArcaPay patirtus nuostoliu dėl automatinio pozicijos uždarymo.

7.5. Tikimasi, kad Išankstinis valiutos keitimo sandoris bus laikomas iki jo termino pabaigos. Tačiau Klientas gali pakeisti galiojančio Išankstinio sandorio termino datą savo Paskyroje ArcaPay interneto svetainėje iki termino dienos. Visais atvejais išankstinis valiutos keitimo sandoris negali būti ilgesnis nei 12 mėnesių nuo pradinio tokio sandorio registravimo datos.

7.6. Gavęs ArcaPay sutikimą, Klientas gali nutraukti sutartį iki jos termino pabaigos. Tokiu atveju Klientas sutinka padengti visas su tuo susijusias išlaidas, kurios pirmiausia priklauso nuo valiutos kurso ir palūkanų normos svyravimų nuo sutarties sudarymo. Tiksli mokesčio suma bus pateikta prieš patvirtinant sutarties nutraukimą ir išskaičiuota iš turimos garantinės įmokos. Visais atvejais išankstinis valiutos keitimo sandoris negali būti ilgesnis nei 12 mėnesių nuo pradinio tokio sandorio registravimo datos.

7.7. Kliento garantinė įmoka, saugoma ArcaPay, nėra priskiriama Susijusioms lėšoms ir tokiai garantinei įmokai nėra taikomos teisės aktuose nustatytos sąlygos dėl kliento lėšų saugojimo ir apsaugos. ArcaPay nemokumo atveju Klientas būtų laikomas mūsų bendruoju kreditoriumi kiek tai susiję su garantinės įmokos išmokėjimu.

7.8. Gavus likusią finansavimo sumą ir visiškai finansavus konkretų Įšankstinį valiutos keitimo sandorį, turima garantinė įmoka tampa atitinkamomis lėšomis.

7.9. Kliento įnašas nėra priskiriamas indėliams ir ArcaPay jokiais atvejais Klientui nemoka palūkanų už saugomus įnašus, nebent ArcaPay ir Klientas susitaria kitaip.

ArcaPay gali vienašališkai nutraukti valiutų forvardo sutartį, jei:

7.9.1. rinkoje trūksta likvidumo;

7.9.2. yra rinkos sutrikimų;

7.9.3. to nepadarius būtų pažeisti galiojantys įstatymai, rinkos praktika, taisyklės ar reglamentai;

7.9.4. ArcaPay kyla abejonių dėl nurodymų autentiškumo;

7.9.5. Klientas laiku neatlieka jokių mokėjimų ArcaPay;

7.9.6. Klientas pažeidė šias Taisykles ir sąlygas.

7.11. Visais atvejais, kai Klientas atšaukia išankstinį valiutos keitimo sandorį ir/arba kai Klientas dar nebuvo sumokėjęs ir/arba ArcaPay dar nebuvo gavusi maržos užstato, Klientas įsipareigoja padengti atšaukimo išlaidas, susidariusias atšaukus išankstinį valiutos keitimo sandorį. Atšaukimo išlaidos bus praneštos Klientui.

 

8. Draudžiamas paslaugų naudojimas

8.1. Naudodamasis Paslaugomis, Klientas įsipareigoja laikytis galiojančių teisės aktų. Klientui draudžiama naudotis Paslaugomis neteisėtiems tikslams, įskaitant, bet neapsiribojant sukčiavimą, pinigų plovimą, teroristų finansavimą.

8.2. Klientui draudžiama naudotis Paslaugomis spekuliaciniais tikslais, įskaitant bandymą pasipelnyti iš valiutos kurso svyravimų.

8.3. Klientas atsako ArcaPay už visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius patirtus dėl bet kokio draudžiamo Kliento ir jo atstovų (įskaitant Naudotojus) Paslaugų naudojimo.

 

9. Įkainiai ir mokesčiai

9.1. Tipiniai ArcaPay paslaugų mokėjimo mokesčiai yra nurodyti žemiau pateikiamoje mokesčių lentelėje. Taikomas (-i) paslaugos (-ų) mokestis (-čiai) taip pat visada nuorodomi ArcaPay Interneto svetainėje prieš Klientui patvirtinant naują Mokėjimo nurodymą.

Paslauga 

Įkainis 

Mokėjimo pervedimas su valiutos keitimu

Jokio įkainio

Mokėjimo pervedimas be valiutos keitimo (pervedimas ta pačia valiuta)

EUR 23

OUR tipo mokėjimo pervedimas*

EUR 23

* Priklausomai nuo valiutų, dalyvaujančių Mokėjimo Operacijoje, mokesčiai gali būti pateikiami užsienio valiutos ekvivalentu.

** OUR tipo mokėjimo pervedimas yra galimas tik tuo atveju, kai gavėjo sąskaita yra atidaryta finansų įstaigoje už Europos Ekonominės Erdvės valstybių ribų.

Klientui inicijavus OUR tipo mokėjimo nurodymą be valiutos keitimo, kartu taikomi ir mokėjimo pervedimo be valiutos keitimo, ir OUR tipo mokėjimo pervedimo mokesčiai.

 

10. Privatumo politika

10.1. ArcaPay tvarko Asmens duomenis pagal ArcaPay Privatumo politiką, skelbiamą Interneto svetainėje adresu https://www.arcapay.com/privacy.

10.2. ArcaPay veiklą, tvarkant duomenis susijusius su asmenimis ir Klientais, reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (Reglamentas (ES) 2016/679, GDPR).

10.3. Jei turite klausimų susijusių su ArcaPay privatumo politika, prašome rašyti el. adresu: [email protected] .

 

11. Saugumo priemonės

11.1. Klientas privalo imtis visų reikiamų priemonių apsaugoti slaptažodį ir kitas autentifikavimo priemones, kuris gali būti naudojamos prieigai prie Kliento paskyros (pavyzdžiui, Klientas neturi teisės perduoti autentifikavimo priemonių kitam asmeniui ar kitam Paskyros Naudotojui; Klientas įsipareigoja juos laikyti paslaptyje, draudžiama šias su šiomis priemonėmis susijusią informaciją užrašyti ant popieriaus ar į kitas laikmenas). Papildomiems Kliento naudojamiems produktams ar Paslaugos, gali būti nustatomi papildomi saugumo reikalavimai, su kuriais Klientas privalo susipažinti.

11.2. Klientas privalo imtis visų būtinų ir pagrįstų priemonių užtikrinant, kad kompiuteris, programinė įranga ar kita įranga, kurią Klientas naudoja norėdamas pasiekti Kliento Paskyrą, būtų apsaugota nuo virusų ir (ar) kitokio neteisėto įsilaužimo

11.3. Klientas privalo nedelsdamas susisiekti su ArcaPay, jei Klientas ar bet kuris Naudotojas turi kokių nors įtarimų, kad prisijungimo duomenys, slaptažodis ar kiti saugumo elementai, naudojami prieigai prie Kliento Paskyros, buvo prarasti, pavogti, panaudoti be leidimo ar kitaip pažeisti. Klientas atsako už bet kokius nuostolius, patirtus dėl nepagrįstai pavėluoto pranešimo.

11.4. ArcaPay gali apriboti sustabdyti Kliento Paskyrą arba kitaip apriboti jos funkcionalumą dėl pagrįstų priežasčių, susijusių su Paskyros saugumu ar saugumo funkcijomis, arba, jei ArcaPay turi pagrįstų įtarimų, kad Kliento paskyra buvo neteisėtai ar apgaulingai panaudota, arba, kad Paskyros saugumo funkcijos buvo pažeistos. ArcaPay pagrįstai nedelsdama praneš Kliento apie bet kokį pritaikytą Kliento Paskyros sustabdymą ar apribojimą.

 

12. Intelektinė nuosavybė

12.1. ArcaPay Interneto svetainė ir paslaugos, jų turinys ir visa su jomis susijusi bei joje esanti intelektinė nuosavybė (įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teises, patentus, duomenų bazių teises, prekių ženklus ir paslaugų ženklus) priklauso ArcaPay ar trečiosioms šalims. Visos teisės, nuosavybės teisės ir interesai į ArcaPay Interneto svetainę ir Paslaugas yra ArcaPay nuosavybė ir (arba) trečiųjų šalių nuosavybė.

12.2. ArcaPay Interneto svetainė ir Paslaugos gali būti naudojamos tik tikslams, apibrėžtiems šiose Sąlygose arba Interneto svetainėje.

 

13. Atsakomybė

13.1. Klientas privalo reguliariai, bent kartą per mėnesį, tikrinti informaciją apie įvykdytą (-us) mokėjimą (-us) pagal informaciją pateikiamą Portale.

13.2. Klientas raštu, elektroniniu paštu privalo pranešti ArcaPay apie neautorizuotą ar neteisingai įvykdytą (-us) Mokėjimo pervedimus, taip pat apie kitas klaidas, neatitikimus ar pažeidimus, susijusius su įvykdytu (-ais) Mokėjimo pervedimu (-ais). Pranešimas turi būti pateiktas nedelsiant, Klientui sužinojus apie šiame papunktyje nurodytas aplinkybes, ir, bet kuriuo atveju, ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tokio (-ų) Mokėjimo pervedimo (-ų) įvykdymo dienos

13.3. Klientu nepateikus pranešimo per šių Sąlygų 13.2 papunktyje nustatytą terminą, laikoma, kad Klientas besąlygiškai sutiko su įvykdytais Mokėjimo pervedimais.

13.4. Tuo atveju, kai Klientas neigia autorizavęs įvykdytą Mokėjimo pervedimą arba teikia, kad Mokėjimo pervedimas nebuvo tinkamai autorizuotas, ArcaPay turi įrodyti, kad Mokėjimo pervedimas buvo patvirtintas, tiksliai užfiksuotas, įrašytas į sąskaitas ir nebuvo paveiktas techninio gedimo ar kitų ArcaPay teikiamų Paslaugų trūkumų.

13.5. ArcaPay yra atsakinga už neįvykdytą (-us) ar netinkamai įvykdytą (-us), neautorizuotą (-us) Mokėjimo pervedimą (-us), jei Mokėjimo pervedimas (-ai) nebuvo įvykdytas (-i), netinkamai įvykdytas (-i) ar neautorizuotas (-i) Mokėjimas pervedimas (-ai) atliktas (-i) dėl ArcaPay kaltės. Tokiu atveju ArcaPay nedelsiant ir ne vėliau kaip per vieną darbo dieną grąžina Mokėjimo pervedimo lėšas į Kliento mokėjimo sąskaitą iš kurios buvo atliktas lėšų papildymas, nebent ArcaPay turi pagrindo įtarti, kad Klientas sukčiauja.

13.6. ArcaPay atsako už tiesioginius nuostolius, susijusius su neįvykdytu (-ais), netinkamai įvykdytų (-ais), ar neautorizuoti (-ais) Mokėjimo pervedimu (-ais), neįskaitant pasekmių.

13.7. Klientas atsako už visus ArcaPay patirtus nuostolius dėl neteisingos informacijos pateikimo ar įsipareigojimų, nurodytų šios Sąlygose, nevykdymo.

13.8. Klientas atsako už visus nuostolius, patirtus dėl neautorizuoti Mokėjimo pervedimo, kai tokie nuostoliai patiriami dėl prarastų ar neteisėtai įgytų saugumo priemonių, naudojamų prieigai prie Kliento Paskyros.

13.9. Klientas atsako už visus nuostolius, patirtus dėl neautorizuoto mokėjimo, jei Klientas patyrė juos veikdamas neteisėtai arba tyčia ar dėl didelio aplaidumo nesiėmė veiksmų, reikalingų apsaugoti personalizuotas saugumo priemones ir (arba) nesiėmė reikiamų priemonių įgyvendinti šių Sąlygų 11.1 – 11.3 papunkčiuose sąlygoms.

13.10. Klientas nepatirs jokių nuostolių jeigu:

13.10.1. Prieš inicijuodamas Mokėjimo nurodymą Klientas negalėjo aptikti saugumo priemonių, naudojamų prieigai prie Kliento Paskyros, praradimo, vagystės, neteisėto įgijimo, išskyrus atvejus, kai Klientas elgiasi nesąžiningai;

13.10.2. Neautorizuotas Mokėjimo pervedimas buvo atliktas dėl ArcaPay kaltės;

13.10.3. Mokėjimo pervedimas buvo atliktas po Kliento pateikto pranešimo apie pavogtą, prarastą arba neteisėtai įgytą saugumo priemonę prieigai prie Kliento Paskyros pagal šių Sąlygų 3.3 papunkčio sąlygas.

13.11. ArcaPay neatsako už savo įsipareigojimų vėlavimą ar nevykdymą, jei toks vėlavimas ar nevykdymas atsirado dėl bet kokių priežasčių, kurių ArcaPay negali kontroliuoti, įskaitant, bet neapsiribojant, šiuos įvykius: gamtinių sąlygų, stichinių nelaimių, vykdomosios valdžios veiksmų, karo, gaisro, potvynio, sprogimo, kompiuterinės įrangos gedimo, bankų sistemos gedimo, ryšių sistemos gedimo ar trečiosios šalies pramoniniai veiksmai.

13.12. ArcaPay turi teisę nedelsiant sustabdyti Paslaugų teikimą, jeigu ArcaPay turi pagrindo manyti arba sužino, kad: (a) Klientas tapo arba gali tapti nemokus, (b) Klientas pažeidžia Sąlygas, (c) Klientas naudojasi Paslaugomis vykdydamas apgaulingą, neteisėtą ar kitaip uždraustą veiklą, arba Klientas leidžia tai atlikti trečiai šaliai, (d) Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytais atvejais.

13.13. ArcaPay gali priimti mokėjimo nurodymus, įskaitant valiutos keitimą, savaitgalį ar kitu metu, kai užsienio valiutų rinkos nėra atidarytos. Nurodytos valiutos kainos bus pagrįstos paskutine prekybos kaina prieš rinkos uždarymą, o neįprastais atvejais, kai atidarius rinką kaina labai pasikeičia, ArcaPay turi teisę laikyti tokį Mokėjimo pervedimą negaliojančiu.

13.14. Nei šios Sąlygos, nei pagal jas atliekami Mokėjimo pervedimai nesuteikia sutartinių ar kitokių teisių ar ArcaPay negali būti vykdomas bet kurios kitos šalies, išskyrus Kliento, interesais.

13.15. Nė viena Šalis nėra atsakinga už nuostolių ar įsipareigojimų nevykdymą pagal šias Sąlygas dėl aplinkybių, kurių ji negali pagrįstai kontroliuoti ir kurių tokia Šalis negalėjo numatyti planuojant nenumatytus atvejus ar kitomis protingomis verslo priemonėmis (“Force Majeure įvykis”). Atitinkama Šalis raštu praneša apie nenugalimos jėgos įvykį per 24 valandas nuo nenugalimos jėgos įvykio pradžios ir pateikia išsamią informaciją apie Force Majeure įvykio aplinkybes, numatomą trukmę ir atstatomuosius veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant sumažinti poveikį. Kiekviena Šalis imasi visų pagrįstų pastangų, kad toliau vykdytų arba vėl vykdytų tokius įsipareigojimus. Jeigu minėtos aplinkybės vyrauja nepertraukiamai devyniasdešimt (90) dienų ar ilgiau, bet kuri Šalis turi teisę nedelsdama nutraukti Sutartį, apie tai raštu pranešusi kitai Šaliai, nepažeisdama vienos iš Šalių teisių į visus ankstesnius įsipareigojimus, kurie Force Majeure atveju neturėjo įtakos. Mokėjimo sandorio mokesčiai bus mokami tik už tas Paslaugas, kurios faktiškai buvo suteiktos force majeure įvykio metu, jei toks įvykis įvyko.

 

14. Pranešimai ir komunikacija

14.1. Klientas neprieštarauja ir sutinka, kad visus su ArcaPay paslaugomis susijusius pranešimus, ArcaPay teikia elektroninėmis priemonėmis. ArcaPay teikia informaciją Klientui pateikdamas pranešimą Portale ar elektroniniu paštu išsiųsdamas Kliento elektroninio pašto adresu, nurodytu Kliento Paskyroje. Laikoma, kad Klientui elektroniniu būdu pateiktus pranešimus Klientas gavo sekančią darbo dieną po to, kai jie buvo paskelbti Portale arba išsiųsti Kliento elektroninio pašto adresu.

14.2. Klientas yra atsakingas už gautų pranešimų peržiūrą ir nedelsiamą klausimų, akivaizdžių klaidų ar neautorizuotų Mokėjimo pervedimų pranešimą. Pavėluotas ArcaPay pranešimas, gali reikšti lėšų ar teisių praradimą.

14.3. Šių Sąlygų galiojimo laikotarpiu, Klientas bet kuriuo met ugali paprašyti ArcaPay pateikti jam šias Sąlygas patvarioje laikmenoje (PDF formatu). Šios Sąlygos taip pat skelbiamos ArcaPay Interneto svetainėje.

14.4. Kliento pranešimai ArcaPay siunčiami elektroninio pašto adresu [email protected].

14.5. Klientas gali susisiekti su mumis ArcaPay interneto svetainėje nurodytais ryšių kanalais.

 

15. Skundai

15.1. ArcaPay vertina visus Klientus ir rimtai vertina savo įsipareigojimus. Vadovaujantis ArcaPay Skundų nagrinėjimo procedūra, visi Klientų skundai, susiję su Paslaugomis, turi būti pateikiami raštu elektroninio pašto adresu [email protected]. ArcaPay išsiųs Klientui raštišką patvirtinimą ir susisieks su Klientu, jeigu reikės papildomos informacijos. ArcaPay išnagrinės Kliento skundą ir dės pastangas atsakyti į Kliento skundą per 15 Darbo dienų nuo skundo pateikimo dienos.

15.2. Jei Klientas nėra patenkintas, kaip ArcaPay išnagrinėjo jo skundą, įstatymų nustatyta tvarka Klientas, pateikdamas skundą, turi teisę kreiptis į Lietuvos Banką, adresu Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, el. pašto adresu: [email protected], arba Lietuvos banko Priežiūros tarnybą, adresu Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, el. pašto adresu: [email protected].

 

16. Sąlygų pakeitimas

16.1. Šios Sąlygos gali būti keičiamos, pavyzdžiui, esant įstatymų ar kitų teisės aktų pakeitimams arba įvykus rinkos sąlygų pokyčiams. ArcaPay turi teisę pakeisti šias Sąlygas vienašališkai. Klientas neturi teisės vienašališkai keisti Sąlygų.

16.2. Bet kokie šių Sąlygų pakeitimai įsigalios po 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai apie pakeitimus pirmą kartą buvo pranešta Klientui. Klientas iki siūlomų pakeitimų dienos gali su Sąlygomis nesutikti arba jas atmesti. Klientui pranešus, kad Sąlygos ir Sąlygų pakeitimai nėra priimtini, toks pranešimas laikomas pranešimu apie dalykinių santykių nutraukimą, o dalykiniai santykiai bus nutraukti tą dieną, kai įsigalios atitinkami Sąlygų pakeitimai. Jei iki siūlomų pakeitimų įsigaliojimo dienos Klientas nepraneša ArcaPay apie nesutikimą su Sąlygų pakeitimais, laikoma, kad Klientas su Sąlygų pakeitimais sutiko.

16.3. Jei Sąlygų pakeitimas yra susijęs papildoma paslauga ar papildomomis funkcijomis prie teikiamų Paslaugų, Paslaugų įkainių ir mokesčių sumažinimu ar bet kokiu kitu pakeitimu, kurie nei sumažina Kliento teises, nei padidina Kliento atsakomybę Sąlygų pakeitimas įsigalios kitą darbo dieną po jų paskelbimo dienos arba pranešime nurodytą įsigaliojimo dieną.

 

17. Sąlygų galiojimas

17.1. Šios Sąlygos galioja neterminuotai.

17.2. Klientas gali nutraukti Sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikęs įspėjimą raštu, įskaitant elektroniniu paštu.. Laikoma, kad Klientas nutraukia dalykinius santykius ir šias Sąlygas tuo atveju, kai Klientas nesutinka su Sąlygų pakeitimais, kaip nurodyta šių Sąlygų 16.2 papunktyje.

17.3. ArcaPay gali nutraukti dalykinius santykius apie tai Klientui raštu, įskaitant elektroniniu paštu, pateikus įspėjimą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

17.4. Tuo atveju, jei Klientas nesinaudoja ArcaPay Paslaugomis ilgiau nei 24 mėnesius, verslo santykiai laikomi nutrūkusiais ir ArcaPay turi teisę uždaryti Kliento paskyrą. Jei ArcaPay priima bet kokius Kliento nurodymus dėl Paslaugų praėjus 24 mėnesių laikotarpiui, kai klientas nesinaudojo ArcaPay Paslaugomis, verslo santykiai laikomi automatiškai atnaujintais.

 

18. Taikytina kalba ir teisė

18.1. Šios Sąlygos reguliuojamos ir aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, o Šalys susitaria, kad bet kokius ginčus pagal šias Sąlygas spręs Lietuvos teismuose, nebent Klientas ir ArcaPay tarpusavyje susitars kitaip.

18.2. Kliento ir ArcaPay teikiami pranešimai sudaromi lietuvių ir (arba) anglų kalbomis.

18.3. Klientas patvirtina ir sutinka, kad šių Sąlygų versija anglų kalba yra laikoma pagrindine. Kitomis kalbomis pateikiamos Sąlygų versijos laikytinos orientacinėmis. Bet kokie ginčai ar pretenzijos, kylančios iš šių Sąlygų, jų reguliavimo srities ar sudarymo (įskaitant nesutartinius ginčus ar pretenzijas), bus nagrinėjami anglų kalba. Priimdami šias sąlygas ir nuostatas, vartotojai pripažįsta ir sutinka, kad anglų kalbos versija vyraus ir bus teisiškai privaloma bet kokiomis išverstomis versijomis.

 

19. Baigiamosios nuostatos

19.1. ArcaPay Interneto svetainėje pateikiama informacija, medžiaga, patarimai, pasiūlymai, iliustracijos, pranešimai ir aplinkraščiai bendrai vadinami šios svetainės turiniu. ArcaPay, esant poreikiui, pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti bet kurią minėto turinio dalį. Šios Interneto svetainės turinys ar jo dalis jokia forma negali būti demonstruojamas ar spausdinamas be išankstinio raštiško ArcaPay sutikimo.

19.2. ArcaPay Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į išorines trečiųjų šalių interneto svetaines yra pateikiamos Kliento patogumui. Šios trečiosios šalys jokiu būdu nekontroliuoja ArcaPay ir ArcaPay neatsako už trečiųjų šalių interneto svetainėse pateikiamos informacijos tikslumą, pilnumą, teisėtumą ar bet kokį kitą elementą, įskaitant šių svetainių turinį. Klientui šios interneto svetainės prieinamos paties Kliento rizika.

To enable chatting functionality please enable the functional cookies