Vispārīgie noteikumi un nosacījumi biznesa klientiem

Spēkā no 2023. gada 1. maija

Šie noteikumi un nosacījumi regulē maksājumu pakalpojumus un citus saistītos pakalpojumus, ko uzņēmums ArcaPay (kā tas tiek definēts tālāk) sniedz saviem klientiem - juridiskām personām.

1. Izmantotās definīcijas

Šajos Noteikumos un nosacījumos lietotajiem terminiem ir tālāk norādītā nozīme:

1.1. Konts Lietotāja konts, kas nepieciešams, lai piekļūtu ArcaPay pakalpojumiem, autentificētos un autorizētos sistēmā;
1.2. ArcaPay Uzņēmums "ArcaPay UAB", juridiska persona, kas reģistrēta Lietuvas Republikā, uzņēmuma reģistrācijas numurs 305689591, juridiskā adrese Konstitucijos avēnija 21B, LT-09319 Viļņa, Lietuva, e-pasts: [email protected], kuram ir licencēšanas un uzraudzības institūcijas Lietuvas Bankas 2021. gada 1. aprīlī izsniegta maksājumu iestādes licence Nr.LB002070, identifikācijas kods 188607684, iestādes adrese Gedimino avēnija 6, LT-01103 Viļņa, Lietuvas Republika, e-pasts: [email protected], tālruņa Nr. +370 800 50 500, www.lb.lt;
1.3. Autentifikācija Ir ArcaPay veiktā procedūra, kas ļauj ArcaPay pārbaudīt Klienta identitāti (t.i., veikt Klienta identifikāciju), tostarp izmantot tā personalizētos drošības akreditācijas datus;
1.4. Sērijveida maksājumi Vai vienas partijas maksājumi/paketes maksājumi nozīmē vairākus Maksājuma darījumus, kurus Klients ir ierosinājis vienlaikus;
1.5. Darba diena Ir diena, kurā gan maksātāja, gan Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēji un partneri (kas ir iesaistīti darījuma apstrādē) ir atvērti darbam;
1.6. Klients Ir uzņēmums (juridiska persona), kas vēlas iegūt vai izmanto ArcaPay sniegtos Pakalpojumus un ir piekritis Noteikumiem un nosacījumiem;
1.7. Valūtas brīvdiena Ir diena, kurās nenotiek norēķini par darījumiem attiecīgajā izvēlētajā valūtā;
1.8. Vispārējais līgums Maksājumu pakalpojumu līgums, kas regulē atsevišķu un secīgu maksājumu darījumu turpmāku izpildi, un kas var ietvert pienākumu un nosacījumus maksājumu konta izveidei, kā noteikts Maksājumu pakalpojumu (PSD) II direktīvā.
1.9. Iepriekšējs FX līgums Vai nākotnes apmaiņas līgums ir vienošanās pirkt vai pārdot noteiktu daudzumu valūtu par noteiktu cenu, lai norēķinātos iepriekš noteiktā datumā nākotnē;
1.10. OUR Maksājuma veids Nozīmē Maksājuma veidu, kurā Klients maksā ArcaPay komisijas, kā arī jebkuras citas Maksājuma darījumā iesaistītās finanšu institūcijas maksas un maksas;
1.11. Maksājuma darījums Nozīmē naudas līdzekļu pārskaitījumu, ko Klients pieprasa un pilnvaro ArcaPay veikt Saņēmējam;
1.12. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs Ir struktūra (banka, maksājumu iestāde utt.), kas sniedz maksājumu pakalpojumus maksātājam vai maksājuma saņēmējam;
1.13. Personas dati Ir jebkura informācija, kas tieši vai netieši var identificēt dzīvu fizisku personu;
1.14. Maksājuma uzdevums Klienta rīkojums ArcaPay, kas pieprasa Maksājuma darījuma izpildi;
1.15. Saņēmējs Ir struktūra, vienība vai privātpersona, kurai tiek pārskaitīti līdzekļi (saņēmējs);
1.16. Attiecīgie līdzekļi Ir summas, kas saņemtas no Klienta par Maksājuma darījuma izpildi;
1.17. Pakalpojumi Ir ArcaPay sniegtie pakalpojumi Klientam, tostarp, bet ne tikai, Maksājumu darījumi (naudas pārvedumi), valūtas maiņas darījumi un Iepriekšējie FX līgumi, kurus regulē šie Noteikumi un nosacījumi;
1.18. Noteikumi un nosacījumi Ir šie noteikumi un nosacījumi, kas regulē tiesiskās attiecības starp Klientu un ArcaPay;
1.19. Lietotājs Ir fiziska persona, kurai Klients ir piešķīris piekļuvi Klienta kontam;
1.20. Tīmekļa vietne Ir ArcaPay oficiālā vietne, kas pieejama www.arcapay.com.

 

2. Reģistrācija

2.1. Lai izmantotu ArcaPay pakalpojumus, Klientam vispirms ir jāizveido tiešsaistes Konts, reģistrējoties Vietnē. Reģistrācijas procesa ietvaros Klientam būs jāpiekrīt šiem Noteikumiem un nosacījumiem un Privātuma politikai, kas pieejama ArcaPay vietnē.

2.2. Šie Noteikumi un nosacījumi veido Vispārējo līgumu, kā noteikts Maksājumu pakalpojumu noteikumos.

2.3. ArcaPay patur tiesības atteikt Klienta reģistrāciju. ArcaPay nav pienākuma atklāt šāda atteikuma iemeslus. Tomēr nekādā gadījumā šāds atteikums nebūs balstīts uz diskriminējošu pamatojumu.

2.4. Klienta tiešsaistes kontu var atvērt tikai pilnvarots Klienta pārstāvis. Šo Noteikumu izpratnē par Klienta pilnvaroto pārstāvi uzskatāma persona, ja tā rīkojas saskaņā ar likumā piešķirtajām pilnvarām, Klienta dibināšanas dokumentiem vai saskaņā ar attiecīgi apliecinātu Pilnvaru vai citiem dokumentiem, kas apliecina attiecīgās pilnvaras.

2.5. Šie Noteikumi un nosacījumi ir jāpieņem Klientam, (i) fiziski parakstoties un izsakot piekrišanu vai (ii) parakstoties elektroniski, izmantojot atbilstošus Autentifikācijas pasākumus un izpildot norādījumus, kas ir nodrošināti ArcaPay vietnē un/vai mobilajā lietotnē. Piekrišanai šiem Noteikumiem, ja tāda ir sniegta, elektroniski, izmantojot šādus Autentifikācijas līdzekļus, ir tāds pats juridiskais spēks kā Klienta parakstam uz rakstiska dokumenta, un Klienta līgumi, kas noslēgti ar ArcaPay, izmantojot šādus Autentifikācijas līdzekļus, ir uzskatāmi par rakstiskiem līgumiem, kas noslēgti starp Klientu un ArcaPay.

2.6. Piekrītot šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Klients, cita starpā, apliecina, ka tas ir pienācīgi reģistrēts un likumdošanā noteiktā veidā pastāv saskaņā ar tā dibināšanas jurisdikcijas tiesību aktiem un tam ir nepieciešamā korporatīvā kapacitāte, lai noslēgtu (parakstītu) Noteikumus un nosacījumus.

2.7. Klients apņemas sniegt ArcaPay visu informāciju un dokumentus, ko pieprasa ArcaPay, lai izpildītu juridiskās prasības vai iekšējās procedūras. Lai izpildītu spēkā esošās normatīvās prasības, ArcaPay ir tiesības izmantot trešo pušu atbilstības rīkus, pārbaudīt, uzkrāt un saglabāt publiski pieejamu informāciju par Klientu un jebkuru ar to saistīto personu.

2.8. Klients ir atbildīgs par visas uzņēmumam ArcaPay jebkurā laikā sniegtās informācijas pilnīgumu un precizitāti. Klientam vienmēr ir jāatjaunina sava kontaktinformācija. Klients apņemas informēt ArcaPay, tiklīdz tas uzzina par kļūdu jebkurā tā sniegtajā informācijā.

2.9. ArcaPay var atteikties izveidot dublētus kontus tiem pašiem Klientiem un patur tiesības slēgt vai apvienot šos dublētos kontus.

2.10. ArcaPay veic izmeklēšanu, izmantojot ārējās identitātes atsauces aģentūras un citus informācijas avotus, kā arī izmanto vērtēšanas metodes, lai nodrošinātu Klientiem Pakalpojumus un novērtētu riskus, to darot. Šis process tiks reģistrēts un var tikt izmantots, lai ļautu ArcaPay grupas uzņēmumiem sniegt līdzīgus pakalpojumus. Informācija var tikt nodota valsts, regulējošām vai tiesu organizācijām, lai novērstu krāpšanu vai finanšu noziegumus, ja mēs to uzskatām par piemērotu. Turklāt informācija var tikt nodota arī citām organizācijām vai personām, lai novērstu krāpšanu. Iepriekš minētā Personas datu izmantošana var padarīt mūs par Datu pārzini.

2.11. Klientam nekavējoties jāinformē ArcPay par visiem Klienta datiem vai apstākļiem, kas ir mainījušies, salīdzinot ar reģistrācijas laikā sniegtajiem, vai apstākļiem, kas norādīti Klienta iepriekš ArcaPay iesniegtajos dokumentos (piemēram, mainoties Klienta galvenā biroja adresei, citai Klienta kontaktinformācijai, informācijai, kas saistīta ar Lietotājiem un pārstāvjiem). Pēc ArcaPay pieprasījuma Klientam ir jāiesniedz uzņēmumam ArcaPay dokumenti, kas pamato izmaiņas datos vai apstākļos. ArcaPay neuzņemas atbildību par Klienta zaudējumiem, kas radušies, Klientam pienācīgi nepildot šajā punktā noteiktās saistības.

 

3. Lietotāji

3.1. Klientam ir atļauts izveidot Lietotāju/-s, tas ir, piešķirt darbiniekiem vai trešajām personām piekļuvi Klienta tiešsaistes kontam. Katram šādam Lietotājam var tikt piešķirtas dažādas atļaujas (tiesības), piemēram:

3.1.1. administratora tiesības – Lietotājam nodrošināt pilnīgu piekļuvi visiem Klientam pieejamajiem Pakalpojumiem un funkcionalitātēm;

3.1.2. darījuma tiesības – ļaujot Lietotājam izmantot visus Klientam pieejamos Pakalpojumus, izņemot: šāds Lietotājs nedrīkstēs pievienot jaunus Lietotājus, pārvaldīt esošos vai atjaunināt uzņēmuma informāciju;

3.1.3. tikai skatīšanas tiesības – ļauj šādam Lietotājam skatīt darījumu vēsturi informācijas panelī un pārbaudīt valūtas maiņas kursus, bet bez tiesībām veikt Maksājumu darījumus.

3.2. Reģistrējoties, pilnvarotais pārstāvis, kas darbojas Klienta vārdā, automātiski uz sava vārda izveido Lietotāju ar administratora tiesībām.

3.3. Izveidojot Lietotāju, Klients apliecina, ka šim lietotājam ir nepieciešamās pilnvaras, lai izmantotu Pakalpojumus Klienta vārdā.

3.4. Piekļūstot Klienta kontam un/vai izmantojot Pakalpojumus, Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar Vietnē pieejamo Noteikumiem un Privātuma politiku un piekrīt šo dokumentu noteikumiem. Izmantojot Pakalpojumus, Lietotājs arī apliecina, ka tam ir nepieciešamā tiesībspēja un pilnvaras rīkoties Klienta vārdā.

3.5. Klients uzņemas visus riskus, kas saistīti ar katra Lietotāja izveidi, kā arī šāda Lietotāja darbībām un bezdarbību. ArcaPay nekādā gadījumā nav atbildīgs par šāda Lietotāja darbībām vai bezdarbību vai jebkādiem zaudējumiem, kas Klientam radušies šāda Lietotāja šādu darbību vai bezdarbības dēļ.

3.6. Mainoties Lietotājam (pārstāvības tiesību pārtraukšanai u.tml.), Klientam (Klienta pārstāvim, kas pilnvarots saskaņā ar šo noteikumu 2.4. punkta prasībām) ir nekavējoties jāinformē ArcaPay iesniedzot paziņojumu uz e-pasta adresi [email protected]. Paziņojumam jāpievieno arī faktisko apstākļu maiņu apliecinoši dokumenti (piemēram, aktuāls paplašināts Uzņēmumu reģistra izraksts u.c.).

3.7. Bez atsevišķa brīdinājuma ArcaPay ir tiesības ierobežot Lietotāja (t.sk. Lietotāja ar administratora tiesībām) piekļuvi Klienta kontam gadījumos, kad ArcaPay, izmantojot publiskos vai citus atvērtos avotus, iegūst informāciju, ka Lietotājs ir zaudējis šo noteikumu 2.3. punktā noteiktās pilnvaras.

 

4. Maksājumi

4.1. Visas Maksājuma operācijas var uzsākt tikai ar Klienta tiešsaistes Kontu Tīmekļa vietnē un sniedzot darījumam nepieciešamos datus.

4.2. Klients piekrīt, ka Maksājuma izpilde tiek apstiprināta, izmantojot ArcaPay pieņemamus identifikācijas līdzekļus (piemēram, paroles, divu faktoru autentifikāciju (2FA) vai citus personalizētus drošības akreditācijas datus).

4.3. ArcaPay ir atbildīgs par Maksājuma darījuma izpildi saskaņā ar Klienta norādītajiem Maksājuma darījuma rekvizītiem, kas norādīti 4.1. punktā. Gadījumā, ja Klients attiecībā uz Maksājuma darījumu norāda nepareizu unikālo identifikatoru vai citus nepareizus darījuma datus, ArcaPay nav atbildīgs par Maksājuma darījuma neizpildi, nepilnīgu vai novēlotu izpildi. Neskatoties uz to, ArcaPay sadarbojas ar Klientu un palīdz Klientam (ciktāl to pieprasa piemērojamie tiesību akti) atgūt attiecīgajā(-os) Maksājuma darījumā(-os) iesaistītos līdzekļus.

4.4. Klientam ir atļauts ievadīt rekvizītus vienam Maksājuma darījumam vai Sērijveida (Pakešu) maksājumiem.

4.5. Maksājuma uzdevums tiek uzskatīts par izdarītu un neatsaucamu pēc tam, kad Klients ir iesniedzis un apstiprinājis Maksājuma darījuma rekvizītus. Jebkura Maksājuma darījuma atcelšana vai apturēšana jebkāda iemesla dēļ var radīt Klientam naudas zaudējumus, lai segtu atcelšanas maksu saskaņā ar 6.2. punktu. zemāk.

4.6. Maksājuma uzdevums tiek uzskatīts par saņemtu ArcaPay tā saņemšanas dienā, ja Maksājuma uzdevums ir saņemts pirms plkst. 15:30 pēc Centrāleiropas laika (CET). Ja Maksājuma uzdevums saņemts ArcaPay pēc plkst. 15:30 pēc Centrāleiropas laika, tiks uzskatīts, ka Maksājuma uzdevums ir bijis saņemts ArcaPay pirmajā Darba dienā pēc dienas, kad Maksājuma uzdevums tika iesniegts ArcaPay.

4.7. Pēc Maksājuma darījuma(-u) rekvizītu aizpildīšanas un apstiprināšanas un to apliecināšanas, Klientam tiks sniegti Maksājuma darījuma finansēšanas norādījumi Tīmekļa vietnē un pa e-pastu par Maksājuma darījumam nepieciešamo naudas līdzekļu iemaksu. Tas nenozīmē ArcaPay piekrišanu apstrādāt Maksājuma darījumu, tas ir tikai apstiprinājums par Maksājuma pieprasījuma saņemšanu.

4.8. Klients apņemas vienas stundas laikā pēc Maksājuma darījuma rezervēšanas uzsākt naudas līdzekļu pārskaitījumu uz ArcaPay norādīto kontu ar konkrēto Maksājumu vai Sērijveida maksājumiem saistītajos norādījumos. Naudas līdzekļu pārskaitījums jāveic no maksājumu konta, kas izveidots uz Klienta vārda.

4.9. Klients apņemas informēt ArcaPay par jebkuriem apstākļiem, kas var aizkavēt naudas līdzekļu pārskaitījumu, nosūtot rakstisku paziņojumu uz [email protected] vai izmantojot citus ArcaPay Vietnē norādītos saziņas kanālus.

4.10. Klients nevar atsaukt Maksājuma darījumu pēc tam, kad tas ir autorizēts, kā norādīts punktā 4.6. Ja Klients savlaicīgi nefinansē Maksājuma darījumu, var tikt piemērota maksa par Maksājuma darījuma atcelšanu, kā norādīts 6. punktā.

4.11. ArcaPay būs tiesības pieprasīt Klientam papildu dokumentus, kas saistīti ar Maksājuma darījumu (saistītu rēķinu, maksājuma mērķi, līdzekļu izcelsmes avotu utt.). Šādu dokumentu nesniegšana, nepilnīgas vai nepareizas informācijas sniegšana izraisīs Maksājuma darījuma aizkavēšanos vai atcelšanu.

4.12. ArcaPay var apturēt vai atcelt Maksājuma darījumu jebkurā no šiem gadījumiem:

4.12.1. pēc papildu pieprasījuma Klientam ArcaPay nevar iegūt apmierinošu dokumentāciju (kā to uzskata ArcaPay) saistībā ar Maksājuma darījumu(-iem);

4.12.2. līdzekļus attiecīgā Maksājuma darījuma finansēšanai ArcaPay saņem no maksājumu konta, kas nav izveidots/nepastāv uz Klienta vārda;

4.12.3. no Klienta saņemtie naudas līdzekļi attiecīgā Maksājuma darījuma finansēšanai ir nepietiekami (summa ir mazāka par norādījumā Klientam norādīto);

4.12.4. ArcaPay ir pamats uzskatīt, ka Maksājuma darījums ir nepareizs, nesankcionēts, viltots vai citādi krāpniecisks;

4.12.5. darījums ir tieši vai netieši saistīts ar personu, kurai tiek piemērotas finansiālas sankcijas;

4.12.6. Klients nesniedz vai sniedz nepareizu vai nepilnīgu informāciju (kā to uzskata ArcaPay);

4.12.7. ja mūsu/mūsu partnera sistēma nedarbojas pareizi un nodrošina kļūdainu konvertācijas kursu;

4.12.8. saskaņā ar citiem spēkā esošajos noteikumos paredzētiem pasākumiem.

4.13. 4.8. punktā norādītie neizpildītā(-o) Maksājuma darījuma(-u) līdzekļi tiek atgriezti uz Klienta vārda atvērto maksājumu kontu, no kura Klients ir pārskaitījis naudas līdzekļus attiecīgā(-o) Maksājuma darījuma(-u) finansēšanai.

4.14. ArcaPay cenšas nodrošināt (tomēr nevar garantēt), ka Maksājuma darījumam Saņēmējam ir pievienota Klienta informācija, veicot šādus pasākumus:

4.14.1. veicot Maksājumu uz Klienta vārda; vai

4.14.2. norādot Klientu kā sākotnējo maksātāju; vai

4.14.3. maksājuma rekvizītos norādot Klienta vārdu (maksājuma mērķis).

4.15. Galamērķa valstu saraksts, uz kurām ArcaPay var veikt Maksājumu darījumus, ir pieejams šajā saitē: https://www.arcapay.com/geographical-coverage.

4.16. ArcaPay ļauj pārskaitīt līdzekļus dažādās valūtās, kas ir publicētas ArcaPay vietnē. Šādā situācijā ArcaPay nodrošina arī valūtas maiņas pakalpojumus. Valūtas maiņas kurss tiek parādīts Klientam Maksājuma darījuma rekvizītu aizpildīšanas procesā.

4.17. ArcaPay var izmantot citus pakalpojumu sniedzējus, lai palīdzētu sniegt Pakalpojumus Klientiem. Šie pakalpojumu sniedzēji var būt iesaistīti dažādos Maksājuma darījuma posmos, tostarp, bet neaprobežojoties ar līdzekļu iekasēšanu, valūtas konvertēšanu, Iepriekšējiem (nākotnes) FX līgumiem un izmaksām.

4.18. Gadījumā, ja pieprasītais Maksājums Saņēmējam ir ASV dolāros (USD), ArcaPay var garantēt tikai to, ka, izvēloties OUR maksājuma veidu, Saņēmēja maksājumu kontā ieskaitītie līdzekļi būs vienādi ar Maksājuma norādījumos norādīto summu. Citos gadījumos starpnieku un/vai Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja veikto ieturējumu dēļ faktiskā summa, kas iemaksāta Saņēmēja maksājumu kontā, var būt mazāka par Maksājuma darījuma instrukcijā norādīto.

 

5. Laika periods

5.1. Klientam ir jāzina, ka maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir noteikti elektronisko maksājumu saņemšanas un nosūtīšanas termiņi. ArcaPay nav atbildīgs un neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu Maksājuma darījuma aizkavēšanos vai neizdošanos, kas izriet no Klienta līdzekļu novēlotas saņemšanas vai Klienta nepareizi norādītas informācijas dēļ, finansējot darījumu.

5.2. Ja ArcaPay nesaņem Klienta maksājumu līdz plkst. 15:30 pēc Centrāleiropas laika (CET) tā iniciēšanas dienā, maksimālais Maksājuma izpildes termiņš (skat. 5.4. punktu) tiek skaitīts no nākamās Darba dienas.

5.3. Ja kāds no darījuma posmiem iekrīt dienā, kas nav Darba diena, gala maksājums tiks aizkavēts līdz pirmajai nākamajai Darba dienai.

5.4. Maksimālais Maksājuma darījuma izpildes termiņš ir sekojošs:

5.4.1. vienu (1) Darba dienu no naudas līdzekļu saņemšanas dienas par attiecīgajiem Maksājuma darījumiem, ja Maksājums tiek pilnībā veikts Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros;

5.4.2. divas (2) Darba dienas no naudas līdzekļu saņemšanas dienas par attiecīgajiem Maksājuma darījumiem, ja Maksājums neietilpst 5.4.1. punkta darbības jomā.

 

6. Atcelšana / Atmaksa / Atgriezti maksājumu darījumi

6.1. Klients jebkurā laikā pirms 4.5. punktā norādītā neatsaucamības brīža var atsaukt piekrišanu Maksājuma darījuma veikšanai. Pēc 4.5. punktā norādītā neatsaucamības brīža Maksājumu var atcelt tikai tad, ja Klients un ArcaPay vienojas par to. Šīs tiesības Klients var izmantot, pieprasot darījuma atcelšanu informācijas panelī, vai nosūtot rakstisku pieprasījumu uz e-pastu [email protected]. Atcelšanas pieprasījums ir jānosūta no saziņas e-pasta, kas ir saistīts ar Klienta kontu.

6.2. Ja Klients izmanto savas tiesības atcelt Maksājuma darījumu pēc tam, kad ir apstiprinājis Maksājuma darījuma datus, ArcaPay atmaksās visus Klienta veiktos maksājumus. ArcaPay var piemērot atcelšanas maksu, kas sedz izdevumus, kas saistīti ar atlīdzību (tostarp korespondentstarpnieku piemērotās maksas) un valūtas maiņas kursa svārstībām.

6.3. Ja ArcaPay, jebkurš starpnieks vai Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs Noraida Maksājuma darījumu, Klientam var tikt nodrošinātas šādas iespējas:

6.3.1. Ja Maksājums tika noraidīts neprecīzu vai nepietiekamu Maksājuma darījuma rekvizītu dēļ, Klients var veikt nepieciešamās Maksājuma darījuma rekvizītu pārskatīšanas un atkārtot Maksājuma darījumu. ArcaPay nav atbildīgs par maksām, ko piemēro korespondentstarpnieki. Turklāt Klientam būs jāsedz saistītā darījuma maksa par atkārtotu maksājumu, kā norādīts 9. sadaļā tālāk.

6.3.2. Ja iespējams, tas saņem atmaksu valūtā, kādā Saņēmējam bija jāsaņem Maksājums; vai

6.3.3. tas saņem atmaksu valūtā, kurā Klients ir iemaksājis līdzekļus ArcaPay par attiecīgo Maksājumu.
Tomēr ArcaPay negarantē, ka varēs nodrošināt naudas atmaksu Klienta izvēlētajā valūtā.

6.4. Gadījumā, ja Maksājums tika noraidīts Klienta vainas dēļ (piem., nepareiza vai nepietiekama Maksājuma darījuma rekvizītu iesniegšana) vai problēmas dēļ, kas radusies Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzējā un Klients izvēlas 6.3.1.– 6.3.3. punktos norādīto alternatīvu, no atmaksājamās summas tiek atskaitītas Maksājuma apstrādes izmaksas (piemēram, korespondentstarpnieku ieturētās maksas), ja tādas ir.

6.5. Gadījumā, ja Klients izvēlas 6.3.3. punktā noteikto alternatīvu, Klients papildus uzņemas risku par valūtas kursa svārstībām, kas radušās pēc attiecīgā Maksājuma iniciēšanas.

6.6. Gadījumā, ja Klients pārskaita vairāk naudas līdzekļu, nekā nepieciešams konkrētam Maksājuma darījumam, ArcaPay atmaksā pārsnieguma summu Klienta maksājumu kontā. Par pārsniegto atmaksas summu ArcaPay piemēro 1 EUR (viena eiro) maksu.

 

7. Iepriekšējie (nākotnes) FX līgumi

7.1. ArcaPay piedāvā Iepriekšējos (nākotnes) FX līgumus Klientam tikai tad, ja: (a) Klients nav finanšu iestāde; (ii) valūtas tiek norēķinātas pilnās summās (t.i., piegādājams nākotnes līgums); un (iii) līgums attiecas uz konkrētu ar uzņēmējdarbību saistītu ārvalstu valūtas ieplūdi vai aizplūšanu (t.i., nav spekulatīva rakstura) (lai to pierādītu, būs nepieciešams rēķins vai parakstīts līgums).

7.2. ArcaPay pieprasīs sākotnējo depozītu, kas vienāds ar 5% no atlīdzības vērtības, lai Iepriekšējais FX līgums būtu pieejams. ArcaPay depozītu saglabā līdz līguma beigām vai līdz tā izbeigšanai. FX nākotnes līguma beigās (izpildīšanas) depozīts tiks atskaitīts no maksājamā atlikuma vai atgriezts Klientam.

7.3. Klienta atvērtās pozīcijas tiks novērtētas pēc tirgus vērtības. Ja Klienta sākotnējā depozīta summa ar tirgus vērtības korekciju samazināsies zem 0,5% no nosacītās līguma summas, Klientam 1 darba dienas laikā būs jāmaksā papildu mārža, lai kopējās māržas koeficients sasniegtu 3%. Ja nepieciešamajā termiņā līdzekļi netiek iegrāmatoti, pozīcija tiks automātiski slēgta.

7.4. Paredzams, ka Iepriekšējais (nākotnes) FX līgums tiks turēts līdz tā termiņa beigām. Tomēr Klients var mainīt reāllaika Iepriekšējo (nākotnes) FX līguma termiņu savā kontā ArcaPay vietnē pirms termiņa datuma.

7.5. Ar ArcaPay piekrišanu Klients var izbeigt līgumu pirms tā termiņa beigām. Šādā gadījumā Klients apņemas segt jebkādas ar to saistītās izmaksas, kas galvenokārt būs atkarīgas no valūtas maiņas kursa un procentu likmju svārstībām kopš līguma noslēgšanas. Precīza maksājuma summa tiks norādīta pirms atcelšanas apstiprināšanas un tiks atskaitīta no ieturētā depozīta.

7.6. ArcaPay turētais Klienta depozīts nav Attiecīgie līdzekļi un tādējādi netiek aizsargāts. ArcaPay iegūs pilnas īpašumtiesības uz šādiem līdzekļiem FX Forward līguma darbības laikā. ArcaPay maksātnespējas gadījumā Klients būtu mūsu galvenais kreditors attiecībā uz šādu mums izmaksāto Depozītu.

7.7. Līdzko atlikušā finansējuma summa ir saņemta un konkrētais darījums ir pilnībā finansēts, paturētais Depozīts kļūst par Attiecīgajiem līdzekļiem.

7.8. Klienta Depozīts, kas veikts ArcaPay, nav kvalificējams kā procentus nesošs depozīts, un ArcaPay nekādā gadījumā nemaksās Klientam procentus par Kontā esošajiem līdzekļiem, ja vien nav panākta cita vienošanās.

7.9. ArcaPay var vienpusēji izbeigt Iepriekšējo (nākotnes) FX līgumu sekojošos gadījumos:

7.9.1. tirgū trūkst likviditātes;

7.9.2. ir tirgus traucējumi;

7.9.3. to nedarot, tiktu pārkāpts piemērojamais likums, tirgus prakse, noteikums vai regulējums;

7.9.4. ArcaPay šaubās par instrukciju autentiskumu;

7.9.5. Klients noteiktajā termiņā neveic nekāda veida maksājumu ArcaPay;

7.9.6. Klients ir pārkāpis šos Noteikumus un nosacījumus.

 

8. Aizliegta Pakalpojumu izmantošana

8.1. Klients apņemas ievērot visus piemērojamos tiesību aktus, kas attiecas uz Pakalpojumu izmantošanu. Klients nevar izmantot Pakalpojumus jebkādiem nelikumīgiem mērķiem vai saistībā ar tiem, tostarp, bet ne tikai, naudas atmazgāšanai, krāpšanai vai teroristu darbību finansēšanai.

8.2. Klients nedrīkst izmantot nevienu no Pakalpojumiem spekulatīviem nolūkiem.

8.3. Klients būs atbildīgs pret ArcaPay par visiem tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem, kas radušies saistībā ar Klienta un tā pārstāvju (tostarp Lietotāju) aizliegtu Pakalpojumu izmantošanu.

 

9. Maksājumi un komisijas

9.1. Standarta maksājumu maksas par ArcaPay pakalpojumiem ir norādītas zemāk esošajā maksājumu tabulā. Piemērojamā(-as) maksa(s) vienmēr tiks parādītas ArcaPay vietnē pirms jauna Maksājuma darījuma apstiprināšanas.

Pakalpojums 

Maksājums, EUR* 

Maksājums ar valūtas maiņu

Nav maksas

Maksājums bez valūtas maiņas (vienas un tās pašas valūtas pārvedums)

EUR 13

OUR Maksājuma veids**

EUR 23

* Atkarībā no Maksājuma darījumā iesaistītajām valūtām komisijas var tikt norādītas ekvivalentā ārvalstu valūtā.

** OUR maksājumi ir atļauti tikai Maksājumiem, ja saņēmēja konts atrodas pie maksājumu pakalpojumu sniedzēja ārpus Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm.

Ja Klients uzsāk OUR veida maksājumu bez valūtas maiņas, tiks piemērotas gan vienas un tās pašas valūtas pārveduma, gan OUR Maksājuma veida maksas.

 

10. Konfidencialitātes/privātuma politika

10.1. ArcaPay veic personas datu apstrādi saskaņā ar ArcaPay Privātuma politiku, kas pieejama ArcaPay vietnē.

10.2. ArcaPay darbību regulē Lietuvas Republikas Likums par personas datu tiesisko aizsardzību un Vispārīgā datu aizsardzības regula (Regula (ES) 2016/679, GDPR) attiecībā uz tādas informācijas apstrādi, kas attiecas uz privātpersonām un uzņēmumiem.

 

11. Nodrošinājums

11.1. Klienta pienākums ir veikt visas saprātīgās darbības un uzglabāt drošībā jebkuru paroli vai jebkuru citu autentifikācijas līdzekli, ko var izmantot, lai piekļūtu Klienta kontam (piemēram, Klientam nav tiesību tās nodot citai personai vai citam Konta lietotājam; Klients apņemas tos uzglabāt noslēpumā, nepierakstīt uz papīra vai citiem priekšmetiem). Papildu produktiem vai pakalpojumiem, ko Klients izmanto, var būt papildu drošības prasības, un Klientam ir pienākums iepazīties ar tiem, kā tas tiek attiecīgi norādīts.

11.2. Klientu pienākums ir veikt visus nepieciešamos un saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka dators, programmatūra vai cits aprīkojums, kas tiek izmantots, lai piekļūtu Klienta kontam, ir aizsargāts pret vīrusiem un (vai) cita veida nesankcionētu ielaušanos.

11.3. Klientam bez liekas kavēšanās jāsazinās ar ArcaPay, ja Klientam vai jebkuram Lietotājam ir norādes vai aizdomas, ka pieteikšanās dati, parole vai citi drošības līdzekļi, kas izmantoti piekļuvei Klienta kontam, ir pazaudēti, nozagti, vai tiek izmantoti bez atļaujas vai ir kā citādi apdraudēti. Klients ir atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies nepamatoti novēlotas šādas paziņošanas dēļ.

11.4. ArcaPay var apturēt Klienta Konta darbību vai citādi ierobežot tā funkcionalitāti pamatotu iemeslu dēļ, kas saistīti ar Konta vai jebkura tā drošības elementa drošību vai arī, ja ArcaPay ir pamatotas aizdomas, ka ir notikusi neautorizēta vai krāpnieciska Klienta konta izmantošana vai kāds no tā drošības elementiem ir apdraudēts. ArcaPay bez nepamatotas kavēšanās informē Klientu par jebkuru Klienta konta darbības apturēšanu vai ierobežojumu.

 

12. Intelektuālais īpašums

12.1. ArcaPay vietne un pakalpojumi, to saturs un viss intelektuālais īpašums, kas ar tiem saistīts un ietverts (tostarp, bet ne tikai, autortiesības, patenti, datubāzes tiesības, preču zīmes un pakalpojumu zīmes) pieder ArcaPay grupas uzņēmumiem vai trešajām pusēm. Visas tiesības, īpašumtiesības un intereses uz ArcaPay vietni un pakalpojumiem paliek ArcaPay īpašumā un/vai citu trešo pušu īpašumā.

12.2. ArcaPay vietni un pakalpojumus var izmantot tikai šajos Noteikumos un nosacījumos atļautajiem vai vietnē aprakstītajiem mērķiem.

 

13. Atbildība

13.1. Klientam regulāri, vismaz reizi mēnesī, ir jāpārbauda Informācijas panelī pieejamā informācija par izpildīto(-ajiem) Maksājumu(-iem).

13.2. Klientam ir rakstiski, pa e-pastu jāinformē ArcaPay par neautorizētu vai nepareizi izpildītu Maksājumu(-iem), kā arī par jebkādām citām kļūdām, neatbilstībām vai pārkāpumiem saistībā ar izpildīto(-ajiem) Maksājumu(-iem). Paziņojums jāiesniedz nekavējoties pēc šajā punktā minēto apstākļu uzzināšanas un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā no šāda(-u) Maksājuma(-u) veikšanas dienas.

13.3. Ja Klients nesniedz paziņojumu 13.2.punktā norādītajā laikā, tiek uzskatīts, ka Klients ir bez ierunām piekritis Maksājuma darījumam.

13.4. Ja Klients noliedz, ka ir autorizējis izpildītu Maksājuma darījumu vai apgalvo, ka Maksājuma darījums nav pareizi izpildīts, ArcaPay pienākums ir pierādīt, ka Maksājuma darījums ir atbilstoši autentificēts, precīzi reģistrēts, ierakstīts kontos, un ka to neietekmē tehnisks bojājums vai kāds cits ArcaPay sniegtā pakalpojuma trūkums.

13.5. ArcaPay ir atbildīgs par neizpildītu vai nepareizi izpildītu, neautorizētu(-iem) Maksājumu(-iem), ja Maksājums(-i) nav izpildīts(-i) vai ir nepareizi izpildīts ArcaPay vainas dēļ, kā arī, ja ArcaPay ir izpildījis neautorizētu(-us) Maksājumu(-us). Šādā gadījumā ArcaPay nekavējoties atgriež Maksājuma līdzekļus Klienta maksājumu kontā ne vēlāk kā vienas Darba dienas laikā, ja vien ArcaPay nav radušās aizdomas, ka Klients ir rīkojies krāpnieciski.

13.6. ArcaPay ir atbildīgs tikai par tiešiem zaudējumiem, kas saistīti ar neizpildītu, nepareizi izpildītu vai neautorizētu(-iem) Maksājumu(-iem), neskaitot izrietošos zaudējumus.

13.7. Klients ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas radušies ArcaPay nepareizas informācijas sniegšanas vai šajos Noteikumos noteikto saistību neizpildes dēļ.

13.8. Klients ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas radušies neautorizēta Maksājuma dēļ, ja tie radušies sakarā ar nozaudētu vai nelikumīgi iegūtu drošības datu izmantošanu, lai piekļūtu Klienta kontam.

13.9. Klients ir atbildīgs, attiecībā uz visiem zaudējumiem, kas radušies neautorizēta(-u) Maksājuma(-u) dēļ, ja Klientam tie radušies nelikumīgas darbības vai neveiksmīgas darbības rezultātā, tīši vai rupjas neuzmanības dēļ, veikt darbības, lai aizsargātu personalizētos drošības datus un (vai) pildītu vienu vai vairākus 11.1.-11.3. punktos noteiktos pienākumus.

13.10. Klientam nevar pastāvēt nekādi zaudējumi, ja:

13.10.1. pirms Maksājuma veikšanas Klients nevarēja konstatēt drošības datu nozaudēšanu, zādzību, nelikumīgu iegūšanu, lai piekļūtu Klienta kontam, izņemot, ja Klients ir rīkojies prettiesiski;

13.10.2. neautorizēts Maksājums ir noticis ArcaPay vainas dēļ;

13.10.3. Maksājums ir noticis pēc tam, kad Klients ir paziņojis ArcaPay par nozaudētajiem vai nelikumīgi iegūtajiem drošības datiem, lai piekļūtu Klienta kontam, kā minēts 13.3. punktā.

13.11. ArcaPay nav atbildīgs pret Klientu par savu saistību kavēšanos vai nepildīšanu, kas izriet no jebkāda iemesla vai cēloņiem, kurus tas nevar ietekmēt, tostarp, bet ne tikai: augstākas varas rīcība (force majeure), valdības akts, karš, ugunsgrēks, plūdi, sprādziens, datortehnikas kļūmes, banku sistēmas kļūmes, sakaru sistēmas kļūmes vai trešās puses protesta darbības.

13.12. ArcaPay ir tiesības nekavējoties apturēt Pakalpojumu sniegšanu, ja ArcaPay pamatoti uzskata vai uzzina, ka: (a) Klients ir kļuvis vai varētu kļūt maksātnespējīgs, (b) Klients pārkāpj Noteikumus un nosacījumus,(c) Klients izmanto Pakalpojumus saistībā ar krāpniecisku, nelikumīgu vai citādi aizliegtu darbību, vai arī Klients atļauj to darīt trešajai personai, (d) Lietuvas Republikas likumos vai citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

13.13. ArcaPay var pieņemt Maksājuma rīkojumus, tostarp valūtas konvertēšanu nedēļas nogalē vai citos laikos, kad tūlītējie ārvalstu valūtas tirgi ir slēgti. Norādītās cenas tiks noteiktas, pamatojoties uz pēdējo tirdzniecības cenu pirms tirgus slēgšanas, un neparastā gadījumā, ja cena ir būtiski mainījusies, atverot tirgu, ArcaPay būs tiesības uzskatīt, ka šāds Maksājuma darījums nav spēkā.

13.14. Ne šie Noteikumi un nosacījumi, ne arī jebkurš saskaņā ar tiem veikts Maksājuma darījums nevienai pusei, izņemot Klientu, nepiešķir līgumiskas vai citas tiesības, un tos nevar īstenot pret ArcaPay.

13.15. Neviena no Pusēm nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem vai saistību nepildīšanu saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem tādu apstākļu dēļ, kurus tā nevar saprātīgi kontrolēt un ko šāda Puse nevarēja paredzēt, izmantojot ārkārtas situāciju plānošanu vai citus piesardzīgus uzņēmējdarbības līdzekļus (tostarp – arī “Force Majeure notikums "). Attiecīgā Puse rakstiski paziņo par nepārvaramas varas/Force Majeure notikuma iestāšanos 24 stundu laikā no nepārvaramas varas notikuma sākuma, iekļaujot informāciju par nepārvaramas varas notikumu, par paredzamo ilgumu un koriģējošiem pasākumiem, kas tiek veikti, lai mazinātu to ietekmi. Katra Puse pieliek visas saprātīgās pūles, lai turpinātu pildīt vai atsāktu šādu saistību izpildi. Ja minētie apstākļi pastāv nepārtraukti deviņdesmit (90) dienas vai ilgāk, tad jebkurai Pusei ir tiesības nekavējoties izbeigt darījuma attiecības, par to rakstiski brīdinot otru Pusi, taču neskarot nevienas Puses tiesības attiecībā uz visām iepriekš minētajām saistībām, kuras nav ietekmējis nepārvaramas varas notikums. Maksa par Maksājuma darījumu tiks izrakstīta tikai par tiem Pakalpojumiem, kas faktiski veikti Nepārvaramā notikuma laikā, ja tādi ir.

 

14. Paziņojumi un komunikācija

14.1. Klients piekrīt un apstiprina visu ArcaPay sniegto paziņojumu elektroniskai saņemšanai saistībā ar Pakalpojumiem. ArcaPay nodrošina saziņu ar Klientu, padarot to pieejamu informācijas paneļa lapā vai nosūtot to Klientam pa e-pastu uz primāro e-pasta adresi, kas norādīta Klienta kontā. Tiek uzskatīts, ka Klientam sniegtos paziņojumus Klients ir saņēmis nākamajā Darba dienā pēc to pieejamības informācijas panelī vai nosūtīšanas pa e-pastu uz Klienta e-pasta adresi.

14.2. Klienta pienākums ir izskatīt saņemtos paziņojumus un nekavējoties ziņot par visiem jautājumiem, acīmredzamām kļūdām vai neautorizētiem Maksājuma darījumiem. Ja savlaicīgi netiek veikts kontakts ar ArcaPay, var tikt zaudēti līdzekļi vai svarīgas tiesības.

14.3. Jebkurā laikā šo Noteikumu spēkā esamības laikā Klients var pieprasīt ArcaPay nodrošināt tam Noteikumu un nosacījumu kopiju pastāvīgos datu nesējos (PDF formātā). Šo noteikumu un nosacījumu kopija ir pieejama arī pēc pieteikšanās ArcaPay vietnē.

14.4. Klienta paziņojumi ArcaPay tiek piegādāti, nosūtot tos uz e-pastu [email protected].

14.5. Klients var sazināties ar ArcaPay, izmantojot saziņas kanālus, kas norādīti ArcaPay tīmekļa vietnē.

 

15. Sūdzības

15.1. ArcaPay novērtē visus klientus un nopietni uztver savas saistības. Saskaņā ar ArcaPay sūdzību iesniegšanas procedūru visas Klienta sūdzības, kas saistītas ar Pakalpojumiem, jāiesniedz rakstiski, nosūtot e-pastu uz [email protected]. 1 darba dienas laikā ArcaPay nosūta Klientam rakstisku apstiprinājumu un sazināsies ar Klientu, ja būs nepieciešama papildu informācija. ArcaPay izmeklē Klienta sūdzību un pieliek saprātīgas pūles, lai atgrieztos ar informāciju pie Klienta pa e-pastu ar rezultātiem 15 darba dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas. Izņēmuma gadījumos, kad ArcaPay nevar sniegt galīgo atbildi 15 darba dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas, ArcaPay sniegs Klientam galīgo atbildi 35 dienu laikā; šādos gadījumos ArcaPay sniedz pārliecinošu pamatojumu, kāpēc sūdzība nav atrisināta 15 darbadienu laikā.

15.2. Ja Klientu neapmierina veids, kā ArcaPay ir izskatījis sūdzību, tam ir tiesības vērsties Lietuvas Bankā, iesniedzot sūdzību Lietuvas Bankai pēc adreses Totoriu iela 4, LT- 01121 Viļņa, e-pasts: [email protected], vai Lietuvas Bankas Uzraudzības dienestam adresē Zalgirio iela 90, LT-09303 Viļņa, e-pasts: [email protected] likumā noteiktajā kārtībā.

 

16. Izmaiņas Noteikumos un nosacījumos

16.1. Šie noteikumi un nosacījumi laiku pa laikam var mainīties (piemēram, lai ievērotu izmaiņas tiesību aktos vai normatīvajos aktos vai tirgus apstākļu izmaiņu dēļ). Izmaiņas Noteikumos un nosacījumos ArcaPay var veikt vienpusēji. Klientam nav tiesību vienpusēji mainīt Noteikumus.

16.2. Jebkādas Noteikumos veiktās izmaiņas stājas spēkā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad par tām pirmo reizi paziņots Klientam pa e-pastu. Klients pirms ierosināto grozījumu spēkā stāšanās dienas var tiem nepiekrist vai tos noraidīt. Ja Klients paziņo, ka Noteikumu izmaiņas nav pieņemamas, šāds paziņojums tiek uzskatīts par paziņojumu par Noteikumu darbības pārtraukšanu, un Noteikumi un nosacījumi tiks pārtraukti datumā, kad attiecīgās izmaiņas stāsies spēkā. Ja līdz ierosināto grozījumu spēkā stāšanās dienai Klients nepaziņo ArcaPay par nepiekrišanu šādiem grozījumiem, tiek uzskatīts, ka Klients šiem grozījumiem piekrīt.

16.3. Ja Noteikumu grozījumi attiecas uz jauna pakalpojuma pievienošanu, papildu funkcionalitāti esošajiem Pakalpojumiem, Pakalpojumu izmaksu samazināšanu vai jebkādām citām izmaiņām, kas nesamazina Klienta tiesības un nepalielina Klienta pienākumus, grozījumi stāsies spēkā nākamajā darbdienā pēc to publicēšanas vai paziņojumā norādītajā spēkā stāšanās dienā.

 

17. Līguma spēkā esamība un izbeigšana

17.1. Noteikumi un nosacījumi ir noslēgti uz nenoteiktu laiku.

17.2. Klients var izbeigt darījuma attiecības ar 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā rakstiski, tai skaitā arī e-pastā, sniegtu brīdinājumu. Noteikumi tiek uzskatīti par Klienta izbeigtiem arī tad, ja Klients nepiekrīt 16.2. punktā noteiktajām izmaiņām Noteikumos.

17.3. ArcaPay var pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu, rakstiski brīdinot 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš.

17.4. Gadījumā, ja Klients neizmanto ArcaPay Pakalpojumus ilgāk par 24 mēnešiem, darījumu attiecības tiek uzskatītas par izbeigtām un ArcaPay ir tiesības deaktivizēt Klienta kontu. Gadījumā, ja ArcaPay saņem norādījumus par Pakalpojumiem no Klienta pēc 24 mēnešu perioda beigām, darījumu attiecības tiek uzskatītas par automātiski atjaunotām.

 

18. Vadošie tiesību akti un valoda

18.1. Šie noteikumi un nosacījumi tiek regulēti un interpretēti saskaņā ar Lietuvas tiesību aktiem, un puses vienojas, ka jebkuru strīdu saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem izšķir Lietuvas tiesas, ja vien Klients un ArcaPay nav savstarpēji vienojušies citādi.

18.2. Visa saziņa starp Klientu un ArcaPay notiek lietuviešu un (vai) angļu valodā.

 

19. Saistību atruna

19.1. ArcaPay vietnē redzamā informācija, materiāli, padomi, ieteikumi, ilustrācijas, paziņojumi un apkārtraksti šajā vietnē tiek saukti par “saturu”. ArcaPay patur tiesības mainīt jebkuru minētā satura daļu pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā un pēc vajadzības. Šīs tīmekļa vietnes saturu nedrīkst attēlot vai drukāt nekādā veidā, ne daļēji, ne pilnībā bez iepriekšējas rakstiskas ArcaPay piekrišanas.

19.2. Jebkuras ārējās saites uz trešo pušu vietnēm vietnē tiek nodrošinātas Klienta ērtībām. ArcaPay nekādā veidā nekontrolē šīs vietnes, un ArcaPay nav atbildīgs par citu vietņu, tostarp tajās sniegtā satura, precizitāti, pilnīgumu, likumību vai jebkuru citu aspektu. Klients var piekļūt šādām tīmekļa vietnēm uz savu risku.

To enable chatting functionality please enable the functional cookies